புதன் – சனி சேர்க்கை கடன் வாங்கும் நிலையை ஏற்படுத்துமா?

புதன் சனி ஆகிய இரு கிரகங்களுமே அலி கிரகங்கள். இதனால், கோச்சார சனி, புதனுடன் சேர்ந்தாலோ அல்லது பார்வை செய்தாலோ, உடலில் உள்ள வீரியம் சற்று குறையம்.

Read more