மனதாலும் செயலாலும் அனைவரையும் கவரும் பரணி நட்சத்திரகாரர்கள்!

நியாய தர்மங்களை உணர்ந்து நடந்துகொள்வதுடன், தன்னை சார்ந்தவர்களும் அப்படியே இருக்க வேண்டும் எண்று விரும்புபவர்கள் பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள். பரணியில் பிறந்தவர்கள் தரணி ஆளுவார்கள் என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப, பரணி

Read more