தமிழகத்தின் அரசியல் முன்னோடிகள்: வள்ளலார் – அத்திப்பாக்கம் வெங்கடாச்சல நாயக்கர்!

தமிழக அரசியல் வரலாற்றை, இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கமாகவே பலர் கூறுகின்றனர். ஆனால், அதற்கு முந்தைய நூற்றாண்டிலேயே, வள்ளலார், அத்திப்பாக்கம் வெங்கடாச்சல நாயக்கர் போன்றவர்கள், அதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்து

Read more