தளபதியாய் வலம் வரும் மேஷம்

ராசி மண்டலத்தின் முதல் ராசி மேஷ ராசி. எங்கும் எதிலும் முதன்மையை திகழ்வதே மேஷ ராசியின் அடிப்படை குணம். அசுவணி மற்றும் பரணி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்கள்,

Read more