உள்ளாட்சி பகுதிகள் எந்தெந்த ராசியில் வருகின்றன? ஜோதிட ரத்னா நெல்லை வசந்தன் விளக்கம்!

மனிதர்களுக்கு அவரவர் பிறந்த நேரத்தின் அடிப்படையில் ராசிகள் அறியப்படுவதுபோல, அந்தந்த பகுதியும் அதன் தன்மையை கொண்டு பனிரண்டு ராசி மண்டலங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன. அதன்படி, உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறும்

Read more