சாமானியனையும் சாதனையாளனாக்கும் “சிவராஜ யோகம்”

சிவராஜ யோகம் என்பது, சிவன் என்ற சூரியனுக்கும், குரு என்ற ராஜாவும் சம்பந்தப்படும் யோகமாகும். சூரியன், குரு பார்வை, சேர்க்கை, பரிவர்த்தனை ஆகியவை  இந்த யோகத்தை தருகின்றன.

Read more