தமிழுக்கும் மலரென்று பேர் – 4 :  மலர்களின் பருவங்களும் மனித வாழ்க்கையும்!

-ராஜேந்திரன் சங்க இலக்கியங்கள் பூக்களின் வாழ்க்கையை, ஆண் மற்றும் பெண்ணின் ஏழு பருவங்களுடன் ஒப்பிட்டு பேசுகின்றன என்பது மிகவும் சுவையான ஒன்றாகும். ஒரு பூ என்பது நனை,

Read more